Zorg op maat

Elk kind krijgt een individueel handelingsplan waar we rekening houden met alle elementen van zijn ontwikkeling. Persoonlijk welbevinden en stimuleren van ieders talenten stellen we voorop. We bieden onderwijs aan op niveau en tempo van de leerling. Extra ondersteuners (logo-ergo-taakleerkrachten) helpen de kinderen in en buiten de klaswerking, individueel of in kleine werkgroepjes.
In overleg met leerkrachten, ondersteuners, externe hulpverleners en zorgteam wordt de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig bijgehouden en het aanbod en ondersteuning aangepast aan de noden van het moment.

Type 3-werking

Binnen onze type 3 werking zijn structuur en duidelijkheid kernbegrippen. Grenzen afbakenen en bewaken, met aandacht voor de sociale en emotionele context van elk kind, zorgt voor een krachtig opvoedings- en leerklimaat. Door leerlingen steeds weer nieuwe kansen te bieden en geduldig dezelfde positieve boodschap te blijven herhalen, hopen we deze leerlingen te begeleiden in hun zelfontplooiing. Ruzie, conflicten en problemen zien we als leermogelijkheden en worden aangegrepen om verder te groeien naar zelfstandigheid.

Type 9-werking

Voor leerlingen met ASS kiezen we als school éérst voor inclusie binnen de bestaande klas-en schoolwerking.
Een auti-vriendelijke school- en klasomgeving met duidelijke structuur en met aandacht voor voorspelbaarheid zorgt er voor dat deze leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen en leren participeren in hun omgeving. Uniforme agenda’s, een overzichtelijke dagplanning, een prikkelarme omgeving, visuele ondersteuningselementen … zijn maar enkele van de elementen die we gebruiken om daarbij te helpen.

Type basisaanbod-werking

Ons basisaanbod richt zich naar kinderen met leerproblemen of leerachterstand die in het gewoon onderwijs uit de boot vallen. We zoeken bij elk kind de sterke punten en talenten en proberen deze verder te ontwikkelen. Niet alle leeronderdelen moeten op hetzelfde niveau en tempo verwerkt worden. Differentiatie en individueel onderricht zorgen ervoor dat we onderwijs op maat kunnen aanbieden. Individuele sticordi-maatregelen worden nauwgezet toegepast en ondersteunen het persoonlijk leerproces. We proberen op deze manier de leerlingen zoveel als mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar het gewoon onderwijs.

Time-out-werking

Leerlingen die tijdelijk niet goed functioneren in de klaswerking kunnen terecht in “Time-out”. Deze rustruimte is er zowel voor korte als langdurige opvang. Reflectie met de leerlingen over de problemen en samen zoeken naar goede oplossingsmethoden om te leren omgaan met moeilijkheden en conflicten staan hier centraal. Leerlingen kunnen naar time-out gestuurd worden door leerkrachten of begeleiders maar kunnen evengoed zelf beslissen om naar time–out te komen. Op deze manier bieden we een plaats aan waar leerlingen een luisterend oor vinden als ze het hard nodig hebben.