vzw Levenslust - BuBaO

Een buitengewone school voor buitengewone kinderen

Over ons  |   Hoe we school maken

1

Aanmelden/inschrijven

Onze visie / missie

2

3

Je kan bij ons inschrijven als je wordt doorverwezen naar Buitengewoon Onderwijs. Je kan met vragen hierover terecht bij je CLB. Wil je inschrijven? Bel dan naar het secretariaat van de school voor een afspraak.

Ingeschreven: start!

Vanaf je inschrijving werken we met jou aan een aangepast traject. Een traject dat rekenening houdt met wat je al kan, waar je goed in bent... Maar dat ook een antwoord probeert te geven op wat minder goed gaat en waar je extra hulp bij nodig hebt.

Respect voor elkaar, voor materiaal, voor je omgeving...

Wat je kan en mag verwachten staat beschreven in het schoolreglement. Over het samen school maken. Respect voor elkaar, voor je materiaal, voor de omgeving vinden we belangrijk... Andere dingen ook...

Vrije lagere school - niet confessioneel

Pluralistische grondslag vanuit vrijzinnige visie

Drie onderwijstypes: type 3, type 9 en type basisaanbod (+1 en 8)

Individuele handelingsplanning voor elke leerling

Alle in het kind aanwezige mogelijkheden ontwikkelen

Nastreven van de totale ontwikkeling van de persoon

Mini-maatschappij 'school' als voorbereiding op later

Re-integratie in gewoon onderwijs nastreven waar mogelijk

We onderschrijven de universele rechten van de mens en deze van het kind

 

Sociale vaardigheden  |  Leren samen leven

We werken elke dag aan sociale vaardigheden. Soms doen we wat meer: 4 grote thema's met de ganse school!

Dit zijn de thema's tijdens dit schooljaar...

Thema 1:

Thema 1: Ik voel me...

Thema 2:

Thema 2: Ruzie, hoe los je dat op?

Sociale vaardigheden  |  Leren samen leven (2)

We werken elke dag aan sociale vaardigheden. Soms doen we wat meer: 4 grote thema's met de ganse school!

Dit zijn de thema's dit schooljaar...

Thema 3:

Thema 3: Ik sta sterk in mijn schoenen

Thema 4:

Thema 4: Keuzethema leerlingen

Hoe we werken  |  algemene informatie

Klikken op de icoontjes voor meer info...

Hoe we het doen

Elke leerling wordt getest: zo meten we wat een leerling al precies kan. Dat is voor ons de basis. We bouwen verder op het kunnen van de leerling, met een aangepast individueel traject. Waar mogelijk pogen we reïntegratie in het gewoon onderwijs na te streven. Daarom maken we gebruik van leermiddelen uit het regulier onderwijs. We passen deze aan aan de noden van het kind, ontwikkelen individuele leerlingvolgsystemen en volgen het kind via handelingsplanning.

Hoe we werken  |  specifieke informatie

Volverklaring

We schrijven niet meer in voor traject type 9 en type basisaanbod. Je kan aanmelden op een wachtlijst.

 

Contingent 18-19

We kunnen 140 leerlingen inschrijven.

 

We verzorgen een aangepast traject type 9 voor 15 kinderen, een aangepast traject type 3 voor 60 kinderen en een aangepast traject voor 73 kinderen in het type 'basisaanbod.'

 

Traject type 9 = VOL

Traject type Ba = VOL

Contact  | Je kan ons bereiken:

Bel: (02) 309-28-82

Fax: (02) 309-28-83

Scheestraat 74 - Lennik

Onderwijsaanbod   |  types

Zorg op maat

 

Elk kind krijgt een individueel handelingsplan waar we rekening houden met alle elementen van zijn ontwikkeling. Persoonlijk welbevinden en stimuleren van ieders talenten stellen we voorop. We bieden onderwijs aan op niveau en tempo van de leerling. Extra ondersteuners (logo-ergo-taakleerkrachten)

helpen de kinderen in en buiten de klaswerking, individueel of in kleine werkgroepjes.

In overleg met leerkrachten, ondersteuners,

externe hulpverleners en zorgteam wordt de

ontwikkeling van elk kind nauwkeurig bijgehouden en het aanbod en ondersteuning aangepast aan de noden van het moment.

Type 9 - Werking

 

Voor leerlingen met ASS kiezen we als school éérst voor inclusie binnen de bestaande klas-en schoolwerking.

Een auti-vriendelijke school- en klasomgeving met duidelijke structuur en met aandacht voor

voorspelbaarheid zorgt er voor dat deze leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen en leren participeren in hun omgeving.

Uniforme agenda’s, een overzichtelijke dagplanning, een prikkelarme omgeving, visuele ondersteuningselementen ... zijn maar enkele van de elementen die we gebruiken om daarbij te helpen.

Basisaanbod

 

Ons basisaanbod richt zich naar kinderen met leerproblemen of leerachterstand die in het gewoon onderwijs uit de boot vallen. We zoeken bij elk kind de sterke punten en talenten en proberen deze verder te ontwikkelen. Niet alle leeronderdelen moeten op hetzelfde niveau en tempo verwerkt worden. Differentiatie en individueel onderricht zorgen ervoor dat we onderwijs op maat kunnen aanbieden. Individuele sticordi-maatregelen worden nauwgezet toegepast en ondersteunen het persoonlijk leerproces. We proberen op deze manier de leerlingen zoveel als mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar het gewoon onderwijs.

Time out-werking

 

Leerlingen die tijdelijk niet goed functioneren in de klaswerking kunnen terecht in “Time-out”. Deze rustruimte is er zowel voor korte als langdurige opvang. Reflectie met de leerlingen over de problemen en samen zoeken naar goede oplossingsmethoden om te leren omgaan met moeilijkheden en conflicten staan hier centraal. Leerlingen kunnen naar time-out gestuurd worden door leerkrachten of begeleiders maar kunnen evengoed zelf beslissen om naar time–out te komen. Op deze manier bieden we een plaats aan waar leerlingen een luisterend oor vinden als ze het hard nodig hebben.

Type 3 - Werking

 

Ook binnen onze type 3 werking zijn

structuur en duidelijkheid kernbegrippen. Grenzen afbakenen en bewaken, met aandacht voor de sociale en emotionele context van elk kind, zorgt voor een krachtig opvoedings- en leerklimaat. Door leerlingen steeds weer nieuwe kansen te bieden en geduldig dezelfde positieve boodschap te blijven herhalen, hopen we deze leerlingen te begeleiden in hun zelfontplooiing.

Ruzie, conflicten en problemen zien we als leermogelijkheden en worden aangegrepen om verder te groeien naar zelfstandigheid.

GON

 

Geïntegreerd onderwijs (GON) is een

samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Met onze ‘buitengewone’ expertise ondersteunen wij jongeren binnen het gewoon onderwijs. In overleg met de school besteden we bij elke jongere aandacht aan een gepaste studiemethodiek, het vergroten van zelfkennis en het verder aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden.

We proberen ook bruggenbouwers te zijn

tussen de school, de leerkracht, de jongere en zijn/haar ouders.

sociale vaardigheden

algemene info

contact

kaart

BuBaO

^